Klachtenregeling
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent welkom om dergelijke zaken in eerste instantie met de leerkracht van uw kind te bespreken. De leerkracht neemt uw klacht serieus en streeft naar de best mogelijke oplossing. Komt u met de leerkracht niet tot een bevredigend resultaat, dan is een gesprek met de directie een goede volgende stap. Vrijwel altijd zal hiermee een oplossing worden bereikt.

Elke ouder of kind kan een beroep doen op de interne contactpersoon als er problemen zijn van welke aard dan ook, waar u of uw kind niet met iedereen over durft of wilt praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen vervolgstappen gezet zonder uw toestemming. Zeker wanneer in uw ogen sprake is van machtsmisbruik, is het verstandig om hierover met de interne contactpersoon te praten. Wij spreken van machtsmisbruik wanneer het gaat over zaken als (seksuele) intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld, inbreuk op de privacy en dergelijke. Ook kan het gaan over de didactische, pedagogische en/of organisatorische aanpak van uw kind of de groep waar uw kind in zit. Wanneer er klachten zijn over seksuele intimidatie geldt een meld- en aangifteplicht voor alle betrokkenen in de school.
De interne contactpersoon behandelt niet zelf de klachten, maar bekijkt samen met u wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. Als het nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon, het bevoegd gezag en/of naar de Landelijke Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs. (Stichting GCBO Website: www.gcbo.nl).
Stichting Fluenta hanteert een Klachtenregeling afgeleid van het modelreglement van Verus voor Christelijk Onderwijs te Woerden.

Samengevat volgen hieronder de mogelijke stappen bij klachten:
1. overleg altijd eerst met de groepsleerkracht van uw kind; bij onvoldoende resultaat
2. overleg met de directie of
3. overleg met de interne contactpersoon; bij onvoldoende resultaat
4. inschakeling van de externe vertrouwenspersoon; bij onvoldoende resultaat
5. Indiening van de klacht bij het bevoegd gezag; bij onvoldoende resultaat
6. indiening van een klacht bij de Landelijke Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Ook is het mogelijk dat u zich rechtstreeks wendt tot één van de externe vertrouwenspersonen. Deze zijn onafhankelijk en door het college van bestuur van Fluenta in overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad aangesteld.
Ten slotte is het mogelijk dat u rechtstreeks een klacht indient bij de Stichting GCBO. (www.gcbo.nl). De klachtenregeling is hieronder te vinden en ook op de website van uw school.

Klik hier voor de contactadressen.

Klik hier voor de klachtenregeling Stichting Fluenta..