De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Wet bescherming Persoonsgegevens is per 25 mei 2018 komen te vervallen. De autoriteit Persoonsgegevens wordt de centrale instantie (APG).

Fluenta heeft in samenwerking met de CED-Groep een start gemaakt met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 geldt voor de gehele Europese Unie. Hiertoe heeft Stichting Fluenta conform de regelgeving een externe Functionaris Gegevensbescherming van de CED-Groep benoemd in de persoon van mevrouw Marion van der Horst. Daarnaast is de heer Dick van Oostenbruggen, werkzaam binnen Stichting Fluenta, bovenschools benoemd als Security Officer. Hij onderhoudt de directe contacten met de Functionaris Gegevensbescherming en de scholen in geval van datalekken.

Binnen Stichting Fluenta is een bovenschoolse werkgroep geformeerd, voorgezeten door de Functionaris Gegevensbescherming, die verantwoordelijk is voor de invoering van de AVG op alle niveaus binnen de Stichting.
Momenteel zijn we bezig met het invullen van het Register Verwerkingen, het verzamelen en beoordelen van de verwerkingingsovereenkomsten, het bespreken en vragen om instemming van het Privacy Beleid. Daarnaast zijn nieuwe inschrijfformulieren op de scholen ingevoerd die voldoen aan de AVG.
Onze bovenschoolse ICT medewerkers maken op de scholen een start met het inventariseren van de aanwezige software op zowel de servers als de standalone devices.

Scholen moeten betrokkenen goed voorlichten over de privacybescherming op school, over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school doet om privacy-risico’s te beperken. Scholen moeten goed nadenken over informatiebeveiliging om datalekken te voorkomen. Scholen zijn verplicht om beter te onderbouwen waarom ze persoonsgegevens van leerlingen willen verzamelen en verwerken en hoe lang ze die gegevens willen bewaren. Er mogen niet meer gegevens worden gevraagd dan strikt noodzakelijk.
Voor het gebruik van foto’s en video’s van leerlingen is toestemming van ouders nodig. Toestemming moet altijd worden vastgelegd met een handtekening van de ouder(s). Dit geldt ook voor het gebruik van digitale leermiddelen.

Klik hier voor de Privacyverklaring

Klik hier voor het Privacyreglement.

Klik hier voor het Informatiebeveiligings- en privacybeleid.

Klik hier voor het Toestemmingsformulier

Klik hier voor de Geheimhoudingsverklaring