Verzekeringen/Aansprakelijkheid
Stichting Fluenta heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering bij Raetsheren.
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt. Materiƫle schades als een kapotte bril, fiets, etc. vallen niet onder de dekking.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school werken, of actief zijn (personeel, vrijwilligers), dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Er zijn twee aspecten die vaak aanleiding geven tot misverstand.
Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en/of buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is onterecht.

De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar handelen. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld een bal komt tegen een bril tijdens de gymnastiekles. Dergelijke schades vallen niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en worden dan ook niet door de schoolverzekering vergoed.

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Ouders zijn primair zelf verantwoordelijk voor het doen en laten van hun kind. Wanneer een leerling tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, zijn daar dus in de eerste plaats de ouders verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.