De Raad van Toezicht houdt toezicht op de organisatie en het College van Bestuur. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur hanteren de code “Goed Bestuur” als uitgangspunt voor hun handelen.
De Raad komt ongeveer vijf keer per jaar bijeen in gezamenlijk overleg met het College van Bestuur. De Raad van Toezicht stelt het strategische beleidsplan (Koersplan), de begroting en de Jaarrekening vast. Het toezicht wordt verder vorm gegeven door het bijwonen van bijeenkomsten met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (twee keer per jaar), bijeenkomst met de directies van onze scholen en het bijwonen van de studiedag Fluenta. De Raad bestaat uit zes leden, te weten:
De heer Henk Krijgsheld, voorzitter
De heer René Kneyber
De heer Rutger Hensen
Mevrouw Mariska Jansen
Mevrouw Elizabeth Langeveld
De heer Joseph Heijgele