De Brug Vianen

Op SBO De Brug is passend heel gewoon.

Met deze slogan geven wij aan dat wij een school zijn waar 93 kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om tot ontwikkeling te komen.
Wij doen dit vanuit:

• een pedagogische opdracht: alle leerlingen en medewerkers hebben recht op een veilig leer- en werkklimaat;
• een onderwijskundige opdracht: alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs;
• een maatschappelijke opdracht: de school ontwikkelt en stimuleert waarde(n)vol burgerschap;
• een levensbeschouwelijke opdracht: geloof, hoop en liefde zijn leidend in ons doen en laten.

Wij zijn op zoek naar een:

ADJUNCT DIRECTEUR (wtf: 0,5)
per 1 december 2018
(dit in verband met het vertrek van onze huidige collega.)

Onze nieuwe adjunct directeur is iemand die:

 • zich verwondert over elke nieuwe ontwikkeling,
 • zich verbindt met leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte,
 • mede verantwoordelijk is voor de school als geheel in de SBO-setting,
 • de visie en missie van de school mede vorm geeft en uitdraagt,
 • knelpunten in de ontwikkeling op kind-, groeps- en schoolniveau signaleert, analyseert en oplossingsrichtingen aandraagt,
 • mede leiding geeft aan een multidisciplinair team van collega’s met verschillende verantwoordelijkheden en expertises binnen de toegewezen beleidsterreinen,
 • de school vertegenwoordigt in de diverse netwerken passend bij de eigen beleidsterreinen,
 • zorgt voor afstemming in de samenwerking met externe partners,
 • inzetbaar is in de dagelijkse routines van de school (zoals leerlingenzorg, onderwijs en organisatie),
 • leerkrachten begeleidt/coacht. De taak Intern Opleidingscoördinator kan bij het takenpakket horen.

Wat wij belangrijk vinden:

 • theoretische kennis van (de ontwikkelingen op) het vakgebied van orthopedagogiek/orthodidactiek/psychologie en het algemene terrein van leerling begeleiding,
 • theoretische kennis van de (onderwijskundige en overige) ontwikkelingen in de Jeugdzorg en het primair onderwijs,
 • communicatieve-, improvisatie- en adviesvaardigheden hebben.

Wij bieden:

 • een uitdagende baan van twee/drie dagen voor directietaken. Een combinatie met lesgevende taken is bespreekbaar,
 • een betrokken team,
 • een open, professionele sfeer,
 • een school die kinderen en hun begeleiders ontwikkelkansen geeft,
 • ontplooiingsmogelijkheden en begeleiding.

De directie
Iedere school heeft een directie die bestaat uit een directeur en een adjunct directeur. De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school. Verder is de directie belast met de interne organisatie en de uitvoering van het beleid op de school. De directie vertaalt het bovenschools beleid naar het eigen schoolbeleid. De christelijke identiteit wordt door de directie vormgegeven en uitgedragen in de praktijk van alle dag. De taakverdeling wordt in onderling overleg tussen de directeur en de adjunct directeur afgesproken en afgestemd.

Stichting Fluenta
SBO De Brug maakt deel uit van Stichting Fluenta. Fluenta houdt 18 basisscholen in stand, waaronder SBO De Brug, in de gemeenten Houten, Nieuwegein, Vianen, IJsselstein en Leersum. Fluenta kent het Raad van Toezicht-model met een eenhoofdig College van Bestuur. Stichting Fluenta heeft scholing, ontwikkeling en professionalisering hoog in het vaandel. Van de directieleden wordt verwacht dat zij de schoolleiders-opleiding hebben gevolgd of bereid zijn deze op korte termijn te gaan volgen en ingeschreven staan in het Schoolleidersregister.

Inschaling
De inschaling van deze functie is vastgesteld op salarisschaal AB.

Procedure
De interne werving voor deze functie vindt plaats vóórdat de eventuele
externe werving plaatsvindt. Je kunt je motivatiebrief met CV sturen aan Stichting Fluenta, t.a.v. Jannita Witten, personeelsfunctionaris, Weverstede 33, 3431 JS Nieuwegein of per email: jannitawitten@fluenta.nl. Jouw sollicitatie dient uiterlijk vrijdag 2 november a.s. ontvangen te zijn. De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op 13 november. Afhankelijk van deze eerste ronde zal er een tweede ronde sollicitatiegesprekken plaatsvinden. Een assessment en een proefles kunnen onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Informatie
Indien je meer informatie over de school of de functie nodig hebt, kun je je wenden tot de heer Otto Daniëls, directeur van De Brug (0347 -376855) en voorzitter van de benoemingsadviescommissie. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Jannita Witten, personeelsfunctionaris (030-6008811).