YHS_8313-HDR

Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Wet bescherming Persoonsgegevens is per 25 mei 2018 komen te vervallen. De autoriteit Persoonsgegevens is per deze datum de centrale instantie (APG).

Met ingang van 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de gehele Europese Unie. Conform de regelgeving heeft Fluenta een externe Functionaris Gegevensbescherming van de CED-Groep benoemd in de persoon van mevrouw Marion van der Horst. José Schilwacht is de tijdelijk vervanger van Marion van der Horst. Zij is bereikbaar via het e-mailadres:j.schildwacht@cedgroep.nl

Scholen moeten betrokkenen goed voorlichten over de privacybescherming op school, over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school doet om privacy-risico’s te beperken. Scholen moeten goed nadenken over informatiebeveiliging om datalekken te voorkomen. Scholen zijn verplicht om beter te onderbouwen waarom ze persoonsgegevens van leerlingen willen verzamelen en verwerken en hoe lang ze die gegevens willen bewaren. Er mogen niet meer gegevens worden gevraagd dan strikt noodzakelijk.

Voor het gebruik van foto’s en video’s van leerlingen is toestemming van ouders nodig. Toestemming moet altijd worden vastgelegd met een handtekening van de ouder(s). Dit geldt ook voor het gebruik van digitale leermiddelen.

Privacy-bijsluiters
Stichting Fluenta en alle scholen van Fluenta maken in toenemende mate gebruik van digitale toepassingen binnen hun onderwijs. Bij het gebruik en levering van deze producten en diensten zijn gegevens nodig die te herleiden zijn tot personen (persoonsgegevens van leerkrachten, ouders, kinderen al naar gelang het gebruikte product). Met de verwerkers maakt Fluenta afspraken over het gebruik van die persoonsgegevens. De AVG geeft Fluenta en de verwerker de opdracht transparant te zijn over "wie, wat, waar, waarom en hoe" er wordt omgegaan met de privacy van de betrokken personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. In de Privacy-bijsluiters geeft Fluenta informatie over de dienstverlening die verwerker verleent en welke persoonsgegevens de verwerker daarbij verwerkt. Het gebruik van deze Privacy-bijsluiter helpt niet alleen onze scholen maar ook de personen van wie de gegevens verwerkt worden, om beter te begrijpen wat de werking van het product en/of dienst is en waarom welke gegevens daarvoor worden uitgewisseld. Een link naar alle beschikbare Privacy-bijsluiters vindt u hieronder.

De privacyverklaring en het privacy reglement vindt u op de website onder 'documenten en regelingen'.