YHS_8351

Koersplan 2023-2028

Ons Koersplan 2023-2028 geeft richting aan hoe we de kwaliteit van ons onderwijs willen handhaven en naar een hoger niveau willen brengen. De komende jaren staan in het teken van de doorontwikkeling van ons vakmanschap en leiderschap. Ook scherpen we ons burgerschapsonderwijs aan. Daarnaast willen we een aantrekkelijke werkgever zijn waar iedereen werkplezier ervaart. Zo gaan we samen voor betekenisvol en bevlogen onderwijs.

Vakmanschap van de leerkracht

Bij Fluenta staat het vakmanschap van de leerkracht centraal. Onze leerkrachten zijn intrinsiek gemotiveerd, hebben een kritische, lerende en onderzoekende houding en reflecteren op hun pedagogisch en didactisch handelen. Ze werken met plezier en doen dat vanuit een goede kennisbasis. Kennis ontwikkelen en kennis delen is vanzelfsprekend. Leerkrachten zorgen voor goede lessen en werken vanuit wetenschappelijke inzichten. Ze stimuleren kansengelijkheid en laten zien dat ze hoge verwachtingen van de kinderen hebben.

Leiderschap

Gespreid leiderschap
Met een cultuur van gespreid leiderschap werken we voortdurend aan de verbetering van ons onderwijs en de onderwijskwaliteit. We benutten elkaars kennis en expertise en handelen vanuit een waarderend perspectief. Leerkrachten kunnen zich in een veilige en open leer- en werkomgeving ontwikkelen en aan hun talenten werken. We bevorderen het eigenaarschap en de gezamenlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen.

Onderwijskundig leiderschap
De schoolleider zorgt voor een veilig en ondersteunend pedagogisch klimaat in de school en een samenhangend curriculum met bijpassende leermiddelen. Bij elke keuze die schoolleiders maken, stellen ze zichzelf de vraag of het onderwijs centraal staat en er beter van wordt. Ze zijn verantwoordelijk voor goed onderwijs en geven daar samen met collega’s vorm aan. Elke school voldoet aan de basiskwaliteit en formuleert eigen ambities.

Burgerschap

Bij Fluenta hanteren we de drie definities van burgerschap van Biesta (2020). We leren de leerlingen een moreel kompas, sociale vaardigheden en goede omgangsvormen te ontwikkelen. Ook hebben we aandacht voor verantwoordelijkheid, respect en verdraagzaamheid.

Kinderen leren met respect voor anderen en met een democratische houding ten opzichte van mensen die anders denken, een eigen mening te ontwikkelen. Ook leren ze hoe ze zich kunnen inzetten voor hun naasten en voor de gemeenschap. We verbinden burgerschap aan christelijke inspiratiebronnen, waarbij we ouders en maatschappelijke partners betrekken en vorm geven aan interculturele en levensbeschouwelijke ontmoetingen.

Werkplezier

Plezier, welbevinden en vertrouwen in ons eigen kunnen staan bij Fluenta centraal. Medewerkers voelen zich gezien, gehoord en gewaardeerd en kunnen zichzelf zijn. Samen voelen we ons verantwoordelijk voor de optimale ontwikkeling van kinderen op onze scholen.

We ervaren en benutten ook de ruimte voor onze eigen ontwikkeling; we nemen eigenaarschap en richten onze blik vooruit. We zijn bevlogen en betrokken, werken met veel motivatie samen en vieren onze successen. We vinden de balans tussen wat energie geeft en wat energie kost, en geven prioriteit aan de taken die passen bij onze visie en missie. Elk schoolteam maakt haar eigen keuzes om bij te dragen aan de kwaliteit en continuïteit van ons onderwijs.